กลับหน้าแรก
  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา
 
สายสามัญ... ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
สายอาชีวะ.. ช่างโยธา ปวช.-ปวส  
สายอาชีพ.. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
อุดมศึกษา.. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี  
ธรรมศึกษา.. การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท-การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก

>> สายสามัญ       

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ได้จัดการศึกษาสายสามัญแก่ผู้ต้องขังทั้งในส่วนที่จัดดำเนินการเอง
และร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร (ศบข.จตุจักร ) สำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ได้แก่
๒. ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ให้ทุกคนได้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
การจัดการศึกษาระดับนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทัณฑสถานฯ
โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง
๓. การศึกษาสายสามัญ ได้แก่การศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดดำเนินการสอนตามหลักสูตร
ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

- ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เข้ารับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคเรียนละ 30 คน และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 95
- ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคเรียนละ 40 คน และสามารถ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนละ 80 คน
และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานของ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนละ 80 คน
สามารถผ่านการประเมินมาตรฐานของ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

>> จำนวนนักเรียนสายสามัญ
 
   
             
.................................................................................................................................................